1 pokój, mieszkanie na sprzedaż - Warszawa, Śródmieście - 65651667 • www.otodom.pl (2024)

Kawalerka położona w samymcentrum Warszawyprzyal. Solidarności 84tuż przy Metrze Rondo ONZ z bezpośrednim dostępem do pełnej infrastruktury, którą oferuje stolica.

LOKALIZACJA I INFASTRUKTURA

Lokalizacja pozwala na dostęp do szerokiej infrastruktury tj.:

- Rondo ONZ (1000 m.), Galeria Złote Tarasy (1500m.), Stare Miasto (1700 m.),

- Komunikacja:Metro Ratusz Arsenał (700 m), Metro Rondo ONZ (1000 m) oraz przystanki tramwajowe i autobusowe zapewniające szybki i łatwy dojazd do wszystkich części stolicy.

- Ścieżki spacerowe:Ogród Saski (650 m),

- Edukacja:Szkoła Podstawowa nr 221 (600 m), Przedszkole nr 217 (650 m), Żłobek nr 18 (550 m),
- Sklepy:Biedronka (160 m), Hala Mirowska (600 m), Żabka (400 m), Lidl (1300 m), Galeria Wypieków Lubaszka (170 m),

- Usługi i inne:mnogość restauracji i kawiarni, pełna gama usług tj. fryzjer, kosmetyczka, siłownia, kino, teatr.

METRAŻ I ROZKŁAD

Kawalerka o powierzchni 30,1 m2 ze ścianami o wysokości2,7m,położone napodwyższonym parterzew bloku 3 piętrowym z ekspozycją okien na stronępołudniową od strony salonu z widokiem na Aleje Solidarności oraz na stronę północną od strony kuchniz przyjemnym widokiem naciche i zielone patio.

Mieszkanie składa się z:

- salonu,

- kuchni,

- łazienki,

- przedpokoju.

Do mieszkania przynależypiwnica. Możliwość parkowania na terenie osiedla dla właściciela mieszkania.

STANDARD I WYPOSAŻENIE:
Mieszkanie jest w umeblowane oraz wyposażone w:

- Salon:rozkładana kanapa (160x200 cm), stolik kawowy, dywan, lampa podłogowa, szafka RTV, szafa, biurko z krzesłem.

- Łazienka:wanna, toaleta, grzejnik drabinowy.

- Przedpokój:szafki wiszące, domofon.

Dodatkowo mieszkanie wyposażone jest w drewnianą podłogę „jodełkę” w salonie oraz płytki w kuchni, łazience i przedpokoju wyłożone wykładziną PCV we wzorze drewna. Okna są plastikowe.Ściany zostały odświeżone i odmalowanena biało w 2024r.

BUDYNEK

Kameralny budynek o niskiej zabudowie (3 piętrowej) z 1955 roku z odświeżoną elewacją, wymienionymi pionami wodno-kanalizacyjnymi i elektryką w częściach wspólnych oraz zadbanym zielonym patio, dzięki prężnie działającej wspólnocie. Ogrzewanie i woda miejskie.

FORMA WŁASNOŚCI, CENA I PROGNOZY

Forma własności:Pełna własność z KW, grunty uregulowane(możliwość zakupu na kredyt).
Cena sprzedaży:539.000 zł(piwnica w cenie)

Czynsz administracyjny z zaliczkami na media:550zł

Po zakupie możliwość skorzystania zcałorocznej opieki nad mieszkaniemoraz wykorzystanie materiałów promocyjnych widocznych w ogłoszeniu w celu szybkiego znalezienia Najemcy.

DLA KOGO?

Ze względu na lokalizację mieszkanie to będzie świetną inwestycją pod wynajem długo/ krótko terminowy, ale również sprawdzi się dla osób kupujących na cele prywatne, które chcą korzystać ze wszystkich atrakcji i udogodnień dużego miasta.

Mieszkanie dostępne od zaraz
Polecam i zapraszam na prezentację!
Prosimy o kontakt telefoniczny lub SMS. Telefony odbieram codziennie od 10:00 do 20:00.

Dzięki współpracy z Biurem Nieruchom*ości Complete House zyskujesz:
- dostęp do atrakcyjnych ofert sprzedaży na wyłączność,
- bezpieczeństwo transakcji,
- zweryfikowany stan prawny oraz techniczny nieruchom*ości,
- sprawdzone pod względem prawnym dokumenty w tym umowę przedwstępną sprzedaży,
- dopełnienie wszelkich formalności przy współpracy z prawnikami i notariuszami,
- profesjonalne prezentacje nieruchom*ości,
- pełną opiekę na każdym etapie transakcji - pomożemy i odpowiemy na każde Twoje pytanie,
- bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego.
Uprzejmie informujemy, iż jest to oferta na wyłączność, jako biuro nieruchom*ości pobieramy jednorazową prowizję za pośrednictwo w obrocie nieruchom*ościami.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. Ze względu na okoliczności, iż informacje te pochodzą od osób trzecich i część z nich nie zawsze daje się zweryfikować, Complete House Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i aktualność. Oferta może być w danym momencie nieaktualna. Dzień wykonania multimediów może być różny.

.

.

.

Studio apartment located in the very center of Warsaw at al. Solidarności 84, right next to the Rondo ONZ metro station with direct access to the full infrastructure offered by the capital.

LOCATION AND INFRASTRUCTURE

The location allows access to wide infrastructure, such as:

- Rondo ONZ (1000 m), Galeria Złote Tarasy (1500 m), Old Town (1700 m),

- Communication: Metro Ratusz Arsenał (700 m), Metro Rondo ONZ (1000 m) and tram and bus stops ensuring quick and easy access to all parts of the capital.

- Walking paths: Saski Garden (650 m),

- Education: Primary School No. 221 (600 m), Kindergarten No. 217 (650 m), Nursery No. 18 (550 m),
- Shops: Biedronka (160 m), Hala Mirowska (600 m), Żabka (400 m), Lidl (1300 m), Galeria Wypieków Lubaszka (170 m),

- Services and others: numerous restaurants and cafes, a full range of services, i.e. hairdresser, beautician, gym, cinema, theater.

SIZE AND LAYOUT

A studio apartment with an area of ​​30.1 m2 with walls 2.7 m high, located on the elevated ground floor in a 3-story block with windows facing the south side from the living room with a view of Aleje Solidarności and the north side from the kitchen with a pleasant view of the quiet and green patio.

The apartment consists of:

- living room,

- kitchen,

- bathrooms,

- hall.

The apartment includes a basem*nt. Possibility of parking in the estate for residents of the estate.

STANDARD AND EQUIPMENT:
The apartment is furnished and equipped with:

- Living room: fold-out sofa (160x200 cm), coffee table, carpet, floor lamp, TV cabinet, wardrobe, desk with chair.

- Bathroom: bathtub, toilet, ladder radiator.

- Hallway: hanging cabinets, intercom.

Additionally, the apartment is equipped with a wooden herringbone floor in the living room and tiles in the kitchen, bathroom and hall covered with PVC carpet in a wood pattern. The windows are plastic. The walls were refreshed and painted white in 2024.

BUILDING

An intimate, low-rise (3-story) building from 1955 with a refreshed façade, replaced water and sewage lines and electricity in the common areas and a well-kept green patio, thanks to a dynamically operating community. Municipal heating and water.


OWNERSHIP FORM, PRICE AND FORECASTS

Form of ownership: Full ownership with land and mortgage register, land regulated (possibility of purchase on credit).
Sale price: PLN 539,000 (basem*nt included)

Administrative rent with advance payments for utilities: PLN 550

After purchase, you can take advantage of year-round care of the apartment and use the promotional materials visible in the advertisem*nt to quickly find a tenant.

FOR WHOM?

Due to its location, this apartment will be a great investment for long/short-term rental, but it will also be perfect for people buying for private purposes who want to use all the attractions and amenities of a large city.


The apartment is available immediately
I recommend and invite you to the presentation!
Please contact us by phone or text message.

By working with the Complete House Real Estate Agency, you gain:
- access to attractive exclusive sales offers,
- transaction security,
- verified legal and technical status of the property,
- legally verified documents, including the preliminary sales contract,
- completing all formalities in cooperation with lawyers and notaries,
- professional real estate presentations,
- full care at every stage of the transaction - we will help you and answer all your questions,
- free assistance in obtaining a mortgage loan.
We kindly inform you that this is an exclusive offer, as a real estate agency we charge a one-time commission for real estate brokerage.
This offer does not constitute an offer within the meaning of the provisions of the Civil Code, and the data contained therein are for information purposes only and are subject to change. Due to the circ*mstances that this information comes from third parties and some of it cannot always be verified, Complete House Sp. z o. o. is not responsible for their accuracy, completeness and timeliness. The offer may be out of date at any given time. The day of the multimedia production may vary.

1 pokój, mieszkanie na sprzedaż - Warszawa, Śródmieście - 65651667 • www.otodom.pl (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kareem Mueller DO

Last Updated:

Views: 6274

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kareem Mueller DO

Birthday: 1997-01-04

Address: Apt. 156 12935 Runolfsdottir Mission, Greenfort, MN 74384-6749

Phone: +16704982844747

Job: Corporate Administration Planner

Hobby: Mountain biking, Jewelry making, Stone skipping, Lacemaking, Knife making, Scrapbooking, Letterboxing

Introduction: My name is Kareem Mueller DO, I am a vivacious, super, thoughtful, excited, handsome, beautiful, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.